GOLDEN KEY
GOLDEN KEY
ANIMAL SPHERE
ANIMAL SPHERE
SPACELING
SPACELING
ROYAL EYENESS
ROYAL EYENESS
Encounter
Encounter
ALIEN PORTRAIT
ALIEN PORTRAIT
CHROME MASK
CHROME MASK
MANTIS
MANTIS
HUNTER 2
HUNTER 2
HUNTER
HUNTER
ALIEN SCULPTURE
ALIEN SCULPTURE
SPIRIT HUNTER
SPIRIT HUNTER
TETRAGRAMATON
TETRAGRAMATON
GOLDEN MASK
GOLDEN MASK
NEW MAN
NEW MAN
POLYTRON
POLYTRON
DIGIKING
DIGIKING
DIGIKING 1
DIGIKING 1
MIRRORMAN
MIRRORMAN
WARRIOR
WARRIOR
GOLDEN KEY
GOLDEN KEYAncient Artifact
ANIMAL SPHERE
ANIMAL SPHEREZ brush - Cinema 4D - Photoshop
SPACELING
SPACELINGCinema 4D + Photoshop
ROYAL EYENESS
ROYAL EYENESSIntergalactic royal bust. Unlimited size.
Encounter
EncounterCinema 4D - Photoshop
ALIEN PORTRAIT
ALIEN PORTRAIT3D Max - Z brush - Cinema 4d - Photoshop
CHROME MASK
CHROME MASKZ brush - Cinema 4D
MANTIS
MANTISMudbox - Cinema 4D - Photoshop
HUNTER 2
HUNTER 2Mudbox - Cinema 4D
HUNTER
HUNTERMudbox - Cinema 4D
ALIEN SCULPTURE
ALIEN SCULPTUREIntergalactic bronze - Unlimited size
SPIRIT HUNTER
SPIRIT HUNTERZ brush - Cinema 4D
TETRAGRAMATON
TETRAGRAMATON3D Max
GOLDEN MASK
GOLDEN MASK3D MAX - ZBRUSH - CINEMA 4D - PHOTOSHOP
NEW MAN
NEW MANZ brush - Photoshop
POLYTRON
POLYTRONZ brush - Cinema 4D 
DIGIKING
DIGIKING3D Max - Z brush - Cinema 4D
DIGIKING 1
DIGIKING 13D Max - Z brush - Cinema 4D
MIRRORMAN
MIRRORMANDeep in Z space - Unlimited size
WARRIOR
WARRIOR3D Max - Z brush - Key Shot 
info
prev / next